almata

Open groep

Soepele overgang van gesloten naar open

Uit de praktijk is gebleken dat de overstap vanuit jeugdzorg+ naar andere reguliere groepen te groot is voor sommige jongeren. De Open Groep van Via Almata biedt hiervoor een passende tussenstap. Voor de jongeren die vanuit de geslotenheid worden aangemeld betekend dit dat het terrein, manier van werken en personeel al bekend is. Binnen de Open Groep kan therapie en behandeling gewoon doorgaan, terwijl er gewerkt wordt aan vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarnaast is externe instroom van een andere open setting of thuis ook prima mogelijk om structuur, ritme en rust te verkrijgen en te werken aan de gedragsproblematiek alsook het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Een plaatsing in de open groep van Via Almata betekent minder risico op een mislukte plaatsing in een vervolgvoorziening en meer kans op een soepel en succesvol vervolg.

 

Waarom Open groep?

 • Beoogd resultaat: Succesvolle doorstroom naar vervolgaanbod/-voorziening of, indien van toepassing, terug naar huis. (Succespercentages 2018; 50%, 2019 tot nu toe 80%)
 • Begeleiding/behandeling om het probleemgedrag te verminderen en een reëel toekomstperspectief te ontwikkelen. Door het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 
 • Veilige vertrouwde omgeving, structuur en continuïteit van zorg, onderwijs en dagbesteding.
 • Werken aan gedragsproblematiek, meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid waarin toegewerkt wordt naar begeleid zelfstandig wonen. -Specifiek voor LVB-doelgroep ontwikkelde methoden als Schemagerichte benadering evenals PMT en beeldende therapie.
 • Continuering van behandeling in de bekende omgeving zonder de vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen van Jeugdzorg Plus;
 • Zonder onderbreking of terugval verder werken aan vervolgperspectief
 • Voorkomen (her)plaatsing gesloten jeugdzorg
 • Samenwerkingsverbanden met o.a. De Viersprong, Centrale Zorggroep, Idris/Amarant, De La Salle, SDW, Juvent, Juzt, Icarus, G.I.’s en voorliggend veld

Doelgroep
LVB-jongeren van 12 tot ongeveer 20 jaar met (ernstige) gedragsproblematiek die op basis van jeugdbepaling/arrangement bij ons kunnen verblijven ((die vanuit een machtiging gesloten jeugdzorg komen of die het risico lopen zo’n machtiging nodig te hebben. Plaatsing kan met of zonder Voorwaardelijke Machtiging Gesloten Jeugdzorg))

Inclusie

 • LVB
 • (ernstige) gedragsproblemen
 • 12 – ca 20 jaar
 • Jongens en meisjes
 • Intrinsiek gemotiveerde jongere

Exclusie

 • Manifeste psychiatrische problematiek die begeleiding/behandeling uitsluit (bijv. acute psychoses)
 •  Verslavingsproblematiek die begeleiding/behandeling uitsluit
 •  Zware pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Ernstige autistisch spectrum stoornis
 • Suïcidaal (indien reden van aanmelding)
 • Ernstig seksueel overschrijdend gedrag
 • Ernstige agressieregulatie problematiek

Zorg

 • Residentieel verblijf in een leefgroep op het terrein van SJSJ-Almata te Ossendrecht.
 • Onderwijs of dagbesteding buiten het terrein.  Er wordt hier wel ondersteuning bij geboden indien nodig.
 • Wanneer geïndiceerd: ondersteunend aanbod in de vorm van  therapieën of trainingen.
 • Begeleiding en behandeling op basis van een in samenspraak met betrokkenen (jongere, ouders/verzorgers, (gezins)voogd/jeugdzorgwerker) opgesteld hulpverleningsplan.
 • Ouders/verzorgers worden betrokken bij de behandeling/begeleiding.
 • Wanneer geïndiceerd: Begeleiding van ouders/verzorgers gedurende het verblijf gericht op terugkeer jongere naar huis en/of richting begeleid wonen.
 • Wanneer geïndiceerd: begeleiding in de thuissituatie na terugkeer jongere.
 • Gemiddeld verblijf tussen 6 maanden en 1 jaar; altijd zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

Aanmelding
De toeleiding kan vanuit diverse hoeken middels het invullen van het aanmeldformulier:

 • Doorstroming jongeren uit gesloten groepen Via Almata na beëindiging  van de machtiging.
 • Jongeren van andere orthopedagogische centra. Machtiging gesloten jeugdzorg is niet vereist.
 • Vrijwillige aanmelding vanuit gemeente, wijkteam, gezin etc.

Bovenstaande instroom kan ook op basis van een arrangement met voorwaardelijke machtiging

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

De behandelroute

01

Plaatsing

De strafrechter bepaalt of een jongere geplaatst wordt in een Justitiële Jeugdinstelling.

02

Persoonlijk behandelplan

Elke jongere is uniek. Daarom krijgt elke jongere een persoonlijk behandelplan, waarin staat wat het doel is van de behandeling en welke stappen er worden gezet om dat doel te bereiken. Dit behandelplan wordt in alle Justitiële Jeugdinrichtingen gebruikt en noemen wij het Perspectiefplan.

03

Intensieve behandeling

Gedurende zijn of haar verblijf bij Via Het Keerpunt krijgen jongeren intensieve behandeling en begeleiding. Alle jongeren worden behandeld met de YouTurn methodiek en EQUIP.

04

Zelfstandigheid

Ter voorbereiding op zijn of haar terugkeer naar de maatschappij gaat een jongere met verlof. Dit verlof wordt stapsgewijs opgebouwd. Hoe snel dit proces verloopt, is afhankelijk van de voortgang in de behandeling en het daarmee afnemen van het risico op herhaling (recidiverisico).

De weg naar structuur
en veiligheid