Via Almata neemt
Centrale Zorggroep over

Almata neemt vanaf 2 augustus 2021 de Centrale Zorggroep (CZG) over. CZG is de grootste aanbieder van (semi-)residentiële hulp, begeleid wonen en ambulante zorg in West-Brabant-West. Met deze overname kan Almata meer integrale jeugdhulp bieden, zowel in de thuissituatie als in de vorm van JeugdzorgPlus.

Betere zorg voor jongeren

Op dit moment biedt de Almata Zorggroep zorg en behandeling – zowel thuis als op één van de zeven woon- en behandellocaties - aan jongeren tot en met 23 jaar met diverse problematieken. Almata biedt JeudgzorgPlus gesloten jeugdhulp aan jongeren uit dezelfde leeftijdscategorie en met (deels) dezelfde problematiek. Door samen één sterke organisatie te vormen, kunnen we steviger inzetten op het volledige zorgtraject. Dat heeft veel voordelen voor de betreffende jongeren:

  • Het is de verwachting dat door meer passende zorg in het voortraject in sommige gevallen plaatsing in JeugdzorgPlus voorkomen kan worden.
  • JeugdzorgPlus kan korter ingezet worden: waar het voorheen soms lastig was om een goede vervolgplek voor een jongere te vinden, kunnen zij nu doorstromen naar een vervolgplek binnen dezelfde organisatie.
  • Omdat jongeren en hun omgeving ook in het natraject bij ons onder behandeling zijn, is terugplaatsing in JeugdzorgPlus minder vaak nodig.

Zo ontstaat een meer doorlopende behandeling voor jongeren. Bovendien kan de samenwerking op de verschillende leefgebieden (zorg/behandeling, wonen/verzelfstandiging, dagbesteding) beter op elkaar aansluiten. Ook voor de medewerkers van Almata en CGZ heeft dit voordelen: zij profiteren van elkaars expertise en van de loopbaanmogelijkheden die deze overname biedt.

Overname vanaf 2 augustus 2021

Almata zal vanaf 2 augustus 2021 CGZ overnemen. In de afgelopen periode is de overname zeer zorgvuldig voorbereid, onder meer met een financiële en inhoudelijke toetsing (due dilligence) en een consultatie bij de betreffende Raden van Toezicht. Vanaf 2 augustus 2021 gaan beide organisaties verder onder de naam Almata en bestaat uit de volgende onderdelen: