Via Het Keerpunt

Via Het Keerpunt is onderdeel van Via Jeugd, gelegen in Cadier en Keer (nabij Maastricht).
Algemene info
Justitiële jeugdzorg

Via Het Keerpunt is de enige Justitiële Jeugdinstelling (JJI) in Limburg. In Het Keerpunt verblijven jongeren en jongvolwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden.

Het Keerpunt is uniek omdat het samen met  Icarus op hetzelfde terrein gehuisvest is. Zo maken jongeren gebruik van dezelfde voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, sport en vrije tijd. Het Keerpunt is niet alleen in Limburg, maar ook landelijk dé specialist met betrekking tot de meest complexe doelgroep binnen de jeugdzorg, namelijk de ITA-afdeling. In totaal kunnen er 56 strafrechtelijk geplaatste jongeren verblijven in Het Keerpunt.

Adresgegevens

Pater Kustersweg 8
6267 NL Cadier en Keer
043 - 4077150
info@viajeugd.nl

Feiten & cijfers over Via Het Keerpunt

 • Gevestigd in Cadier en Keer

 • Behandelplaatsen: 56

 • Leeftijd: 12-23 jaar

Behandeling en leefklimaat

Plaatsing

Via Het Keerpunt biedt plaats aan 56 jongerenen jongvolwassenen tussen 12 en 23 jaar (met een uitloopleeftijd tot 27 jaar). Jongeren worden via Justitie bij Het Keerpunt geplaatst. 

In Via Het Keerpunt worden jongeren en adolescenten geplaatst die:

 • In preventieve hechtenis verblijven
  De jongere wordt verdacht van een strafbaar feit en wordt geplaatst in afwachting van een uitspraak van de (kinder)rechter. 
   
 • Jeugddetentie moeten ondergaan
  De jongere heeft een straf opgelegd gekregen. De maximale straf voor jongeren tot 15 jaar bedraagt een jaar, voor jongeren van 16 tot 18 jaar geldt een maximale straf van twee jaar. 
   
 • Een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen
  De jongere is een strafrechtelijke jeugdmaatregel opgelegd voor gedwongen behandeling voor de duur van twee jaar. Deze maatregel kan verlengd worden tot maximaal zes jaar. Bij het opleggen van een PIJ-maatregel moet door minimaal twee gedragsdeskundigen zijn vastgesteld dat de jongere (verminderd) ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het plegen van het delict. Er moet sprake zijn van een psychische stoornis, een ziekelijke geestelijke stoornis of van gebrekkige ontwikkeling.
   
 • Adolescentenstrafrecht (ASR)
  Via het adolescentenstrafrecht kunnen jongvolwassenen, die op het moment van het plegen van een delict tussen de 18 en 23 jaar oud zijn, berecht worden volgens het jeugdstrafrecht. 

Onderwijsdagprogramma

Jongeren die in Het Keerpunt verblijven, gaan overdag allemaal naar school. Onderwijs en behandeling vormen een integraal onderdeel. Wij noemen ons dagprogramma: het geïntegreerd onderwijsdagprogramma (G.O.D.). Dat betekent dat onderwijs en behandeling in elkaar overlopen.

We werken samen met SO/VSO St. Jozef, een school voor speciaal onderwijs (onderdeel van Alterius). Deze school bevindt zich bij ons op het terrein. Iedere jongere die in Het Keerpunt verblijft, staat automatisch ingeschreven op SO/VSO St. Jozef. Voor meer informatie over de school, kun je kijken op de website www.sovso-stjozef.nl. Onder bepaalde voorwaarden, kunnen jongeren ook naar een externe school.

Over het aspect ‘school’ maken ouders/verzorgers zich vaak veel zorgen. Onze school is een instelling die gespecialiseerd is in het werken met jongeren die bij Het Keerpunt geplaatst worden. We investeren in de kwaliteit van onderwijs en de samenwerking. Het geïntegreerd onderwijsprogramma wijkt echter wel af op een aantal punten. Onze jongeren hebben vaak een andere benadering nodig dan dat ze van reguliere scholen krijgen (waar het vaak minder goed ging). Daarom geven we les in kleine groepjes. We houden de jongeren dicht bij ons (participeren van groepsleiding binnen het onderwijs) en wisselen de lesstof bewust af (theorie en praktijk in de vorm van projecten). 

Daarnaast is er ook ruimte voor rust, vrije tijd en activiteiten. Jongeren kunnen gebruik maken van een bibliotheek, spelletjes spelen op de groep, film kijken, sporten, etc. In het weekprogramma zijn bijna dagelijks verschillende sportmomenten opgenomen. In het weekend is er een aangepast programma aangezien er dan geen onderwijs wordt gegeven.

Verlof

Verlof vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verloop van het verlof is een soort toets om te bepalen hoe de jongere functioneert buiten het terrein van Het Keerpunt. Het is de voorbereiding op een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. Samen met de jongere en met zijn ouders werken we hier naartoe. Verlof is echter geen standaardrecht. Tijdens de voorlopige hechtenis heeft de jongere nog geen verlof. Bij jeugddetentie of een opgelegde PIJ-maatregel hangt het verlof af van het stadium van het behandeltraject.

Tijdens de perspectiefplanbesprekingen wordt bepaald wanneer het verlof verantwoord kan plaatsvinden. De gedragswetenschapper bepaalt of de jongere klaar is voor verlof. Vervolgens wordt besloten of een verlofstatus wordt aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Keurt deze afdeling de verlofstatus goed, dan wordt Via Het Keerpunt hiervan op de hoogte gebracht en kan het verlof plaatsvinden aan de hand van de voorwaarden in de verlofstatus.

Verlofstatus

Hoe vaak, hoe lang, wanneer en waar een jongere op verlof kan, is afhankelijk van de verlofstatus en verschilt per jongere. Om met verlof te mogen, moet een jongere steeds aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld het opstellen van een verlofplanning, het behalen van de wekelijkse (gedrags)fiches, etc. Voldoet een jongere niet aan zijn verlofafspraken, dan kan hij niet op verlof vertrekken. Verlof moet dus goed voorbereid worden. Ondanks de voorbereiding van het verlof, kunnen ouders/verzorgers tijdens het verlof toch nog vragen hebben. In de verlofplanning die door een jongere is opgesteld, vinden ouders/verzorgers meer informatie.

Jongeren beginnen met een begeleide verlofstatus (verlof onder begeleiding). Ze verkrijgen vervolgens de status ‘eendaags onbegeleid verlof’ en eindigen met een ‘meerdaagse onbegeleide verlofstatus’, met onder andere weekendovernachting en meerdere uitgangen per week. Verlof wordt stapsgewijs opgebouwd. Hoe snel dit proces verloopt, is afhankelijk van de jongere zelf en hoe de verloven verlopen. Dit wordt nader besproken in de perspectiefplanbesprekingen. 

 • Eendaags begeleid verlof
  Dit verlof varieert van een aantal uren tot een dag zonder overnachting en is steeds onder één of meerdere begeleiders van Via Het Keerpunt. Het verlof kan een bezoek aan huis omvatten, maar ook (groepsgerelateerde) activiteiten.
   
 • Eendaags onbegeleid verlof
  Het betreft hier onbegeleid verlof, variërend van een aantal uren tot één dag buiten Via Het Keerpunt zonder overnachting.
   
 • Meerdaags onbegeleid verlof
  Bij deze verlofstatus mag de jongere één of meerdere dagen buiten Via Het Keerpunt verblijven, waarbij ook overnachting(en) mogelijk zijn.

Post

Elke jongere in Het Keerpunt heeft het recht om brieven en stukken per post te verzenden en te ontvangen. Stuur je een brief aan een jongere? Zorg er dan voor dat de naam van de jongere en de behandelgroep waarop hij verblijft, duidelijk op de envelop vermeld staat.

De directeur is bevoegd om poststukken afkomstig van of bestemd voor de jongere te onderzoeken op de aanwezigheid van bijgesloten voorwerpen. Zijn de voorwerpen afkomstig van of bestemd voor de ouders/verzorgers, dan gebeurt dit controleonderzoek steeds in aanwezigheid van de jongere zelf.

Poststukken afkomstig van of bestemd voor ouders/verzorgers worden niet gelezen, gekopieerd of geweigerd om te verzenden of te ontvangen. Deze beperking kan echter wel worden opgelegd bij andere geadresseerden, zoals vrienden.

In Via Het Keerpunt hebben jongeren geen toegang tot internet, behalve tijdens het onderwijs. Dit internetgebruik gebeurt altijd onder toezicht en alleen na goedkeuring van de gedragswetenschapper. Is het niet veilig genoeg voor de jongere of zijn omgeving, dan is internetgebruik niet toegestaan. Ondanks het gebruik van internet tijdens lesmomenten, is e-mailverkeer met uw kind niet mogelijk. Voor contact met een jongere kunt u gebruikmaken van de bel-, post- of bezoekregeling.

Postadres Via Het Keerpunt:
Pater Kustersweg 8
6267 NL Cadier en Keer

Telefonisch contact

Een jongere bij Het Keerpunt heeft meermaals per week de mogelijkheid om te bellen. Hiervoor zijn een aantal afspraken zoals tijdstip, duur en met wie de jongere mag bellen.

Maandag t/m vrijdag:
tussen 20.00 – 21.00 uur   

Zaterdag, zondag en feestdagen*
tussen 19.00 – 20.00 uur

* Feestdagen zijn: Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren en Carnaval

Indien nodig kunnen jongeren extra telefonisch contact hebben met hun ouders/verzorgers. Dat kan tweemaal per week op deze vaste tijden:

Maandag t/m vrijdag:
tussen 19.00 – 20.00 uur    

Zaterdag, zondag en feestdagen*
tussen 17.30 – 19.00 uur
* Feestdagen zijn: Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren en Carnaval

De kosten voor het telefoneren moet de jongere zelf betalen, tenzij de directeur anders bepaalt. Aan de hand van privileges en de voortgang in de behandeling kunnen jongeren belbeurten verdienen. Het voeren van telefoongesprekken gebeurt altijd vanaf de leefgroep, op aangeven van de groepsleiding. Voordat de jongere belt, gaat de groepsleiding vaak eerst na wie de telefoon opneemt. Dit om te controleren of de jongere de telefoonafspraken naleeft. Per jongere stelt de trajectbegeleider een bellijst op met afspraken.

De directeur kan telefoontjes met bepaalde personen weigeren. Hij kan ook bepalen of het gesprek wordt beluisterd of dat een opgenomen telefoongesprek wordt beluisterd. Men wordt van tevoren van het opnemen van een telefoongesprek op de hoogte gesteld. Belt de jongere met ‘geprivilegieerde personen’ zoals ouders/verzorgers, dan geldt deze regel niet. Er wordt op deze gesprekken geen ander toezicht uitgeoefend. Alleen de identiteit van de persoon met wie de jongere een telefoongesprek voert of wenst te voeren, wordt vastgesteld.

Behandeling en leefklimaat

Om de toekomst van de jongere op een zo positief mogelijke manier te kunnen beïnvloeden, wordt binnen drie weken na aanvang van het verblijf in Het Keerpunt een perspectiefplan opgesteld. Samen stellen we dit plan op, dat is gericht op de mogelijkheden van de jongere. Het uiteindelijke doel is om de jongere op een acceptabele manier te laten terugkeren in de maatschappij, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het verminderen van het risico op herhaling van strafbaar gedrag. De jongeren worden ingedeeld in verschillende behandelgroepen.

Via Het Keerpunt onderhoudt nauw contact met de ouders/verzorgers en met begeleidende instanties, zoals gezinsvoogdij-instellingen, (jeugd)reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.

Behandelingsmethodiek

Alle Justitiële Jeugdinstellingen in Nederland werken met dezelfde basismethodiek: YOUTURN. YOUTURN staat voor ‘zelf doen’. De jongere leert stap voor stap hoe hij zelf zijn leven kan veranderen, hoe hij fouten achter zich kan laten en problemen kan voorkomen. Kortom, YOUTURN leert een jongere zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn doen en laten en de keuzes die hij maakt. Dit alles ter voorbereiding op een geslaagde terugkeer naar huis en om te voorkomen dat hij weer in oude fouten vervalt.

Therapie en trainingen

Soms heeft de jongere naast zijn behandeling ook therapie of training nodig, zoals sociale vaardigheidstraining, agressieregulatietraining of muziektherapie. Via Het Keerpunt beschikt over zowel interne als externe mogelijkheden. Therapie en trainingen worden gegeven door onze gedragswetenschappers, trajectbegeleiders, speciaal getrainde groepsleiders, interventiemedewerkers en de kinder- en jeugdpsychiater. Ook werken we structureel samen met externe organisaties.

Therapie

Therapie is een vorm van hulpverlening waarbij een jongere samen met een gekwalificeerde therapeut met een bepaald probleem aan de slag gaat. Dit kan gebeuren in groepen (groepstherapie), met het gezin (gezinstherapie) of alleen met een therapeut (individuele therapie). Er zijn veel vormen van therapie. Samen met de jongere en ouders/verzorgers wordt gekeken welke vorm het beste past. Er zijn therapieën waarbij vooral gepraat moet worden (verbale therapie), maar ook therapieën waarbij het juist gaat om ‘doen’, bewegen of muziek (non-verbale therapie).

Trainingen

Trainingen zijn cursussen waarbij een jongere vaardigheden leert die hem helpen om beter om te gaan met bepaalde situaties of gebeurtenissen. Er zijn bijvoorbeeld agressieregulatietrainingen (hoe kan ik beter met boosheid omgaan zonder agressief te worden naar mezelf of anderen?) en sociale vaardigheidstrainingen (hoe stel ik mezelf voor? hoe begin ik een praatje met iemand?).
 

Heeft u acuut probleem?
Wij staan u graag te woord.