Via Almata

JeugdzorgPlus
Algemene informatie
Gesloten jeugdzorg

Via Almata is een instelling voor JeugdzorgPlus. Dit is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongens en meisjes die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Almata is een JeugdzorgPlus-instelling in het West-Brabantse Ossendrecht. In de behandelgroepen is plaats voor ongeveer 60 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. In de ene groep ligt de nadruk meer op het individueel aanbieden van activiteiten, in de andere meer op (outdoor) groepsactiviteiten. Bij elke jongere bekijken we zorgvuldig welke groep en behandeling het beste aansluit. Naast het wonen en werken in de leefgroep en onderwijs op school, is soms ook therapie, training of ondersteuning met medicatie nodig.

Schemagerichte benadering 

Bij Almata werken we op een schemagerichte manier met de jongeren. Met deze methode vinden we de juiste aansluiting bij de jongere, waardoor de moeilijkheden niet verder toenemen, maar juist afnemen. De schemagerichte benadering is binnen de gehele organisatie en bij de jongeren bekend en gaat er vanuit dat iedereen gedurende de jeugd allerlei patronen ontwikkelt. Deze patronen worden gevormd door de ideeën die iedereen heeft over hoe andere mensen zijn en hoe de wereld in elkaar steekt. Deze vaak onbewuste patronen in denken, voelen en gedrag noemen we schema’s. De schemagerichte benadering gaat uit van acht kanten die gaan over de gemoedstoestanden van de jongere. Deze kanten zijn als figuren vormgegeven, zodat iedereen dezelfde taal kan spreken. Het is voor de jongere belangrijk dat hij zelf in de gaten krijgt hoe zijn kanten eruit zien en hoe hij hiermee om kan gaan. Via Jeugd heeft werkboeken ontwikkeld voor zowel jongeren als hun ouders.

Lees dit artikel over SGB:
Tijdschrift voor vaktherapie 2018/2, jaargang 14, ©FVB.

Open groep Almata

Soepele overgang van gesloten naar open

Uit de praktijk is gebleken dat de overstap vanuit jeugdzorg+ naar andere reguliere groepen te groot is voor sommige jongeren. De Open Groep van Almata biedt hiervoor een passende tussenstap. Voor de jongeren die vanuit de geslotenheid worden aangemeld betekend dit dat het terrein, manier van werken en personeel al bekend is. Binnen de Open Groep kan therapie en behandeling gewoon doorgaan, terwijl er gewerkt wordt aan vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarnaast is externe instroom van een andere open setting of thuis ook prima mogelijk om structuur, ritme en rust te verkrijgen en te werken aan de gedragsproblematiek alsook het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Een plaatsing in de open groep van Via Almata betekent minder risico op een mislukte plaatsing in een vervolgvoorziening en meer kans op een soepel en succesvol vervolg. lees meer

 

Adresgegevens

O.L. Vrouwe ter Duinenlaan 193
4641 RM Ossendrecht
0164 - 271140
info@viajeugd.nl

Het Huis van Almata

Het meerjaren plan van Almata 2020-2021 staat als een huis.

Belangrijkste vraag van Almata aan jongeren is: ‘Wat heb jij nodig?’ en daarom is deze vraag groot op de gevel van het huis weergegeven. Het dak van SchemaGerichteBenadering is dé behandelmethode van Almata en helpt jongeren, gezinnen en medewerkers om verder te komen en elkaar te begrijpen. In en rondom het Huis van Almata vind je alle projecten en ontwikkelingen voor de komende tijd.

Benieuwd? Bezoek het Huis van Almata!

Feiten & cijfers over Via Almata

  • Gevestigd in Ossendrecht

  • Behandelplaatsen: 51

  • Leeftijd: 12-18 jaar

Behandeling en leefklimaat

Plaatsing

Een plaatsing bij gesloten jeugdzorg zoals bij Almata wordt aangevraagd door de gemeente of de Gecertificeerde Instelling (GI). De kinderrechter toetst vervolgens of gesloten jeugdzorg noodzakelijk is.

Behandelvisie

In onze behandelvisie staat centraal dat we jongeren een nieuw toekomstperspectief willen bieden. Dat doen we door een langdurig traject, waarin we ook jongeren binnen de leefgroep handreikingen geven om weer grip op hun leven te krijgen. Ze worden gemotiveerd voor de behandeling en ze krijgen ruimte om het gedrag te vertonen dat bij hun leeftijd hoort. Daarbij sluiten we aan bij hun eigen denkstijl, maar ook bij hun problemen. Het gezin, de omgeving en de ketenpartners zijn nauw betrokken bij de behandeling.

Ouder/netwerkparticipatie

Hoe moeilijk de relatie van jongeren met hun ouderlijk gezin ook is en hoe lang ze ook uit huis geplaatst zijn, jongeren blijven bijna altijd loyaal aan hun ouders. Ze hebben een relatie die nooit kan worden verbroken. Daarom hecht Almata veel belang aan het betrekken van ouders of het gezin bij de behandeling. Het gezin vervult immers vaak een belangrijke rol bij het ontstaan of in stand houden van de problemen van de opgenomen jongere. Omdat elke jongere ook een (gezins)voogd/casemanager heeft, worden ook deze personen vanaf de start van de behandeling betrokken.

Onderwijsdagprogramma

Almata Onderwijs is aangesloten bij Koraal. Het onderwijs wordt gegeven op het terrein van Almata, vlak naast de behandelgroepen. De leerkrachten werken nauw samen met de medewerkers van Via Almata en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de school waar de jongeren op zat vóór hij of zij naar Almata kwam.

Telefoon: 0164 - 271140
E-mail: almata@koraalgroep.nl
Website: www.hetdriespan.nl

Verlof

Jongeren mogen, voor een bepaalde tijd en onder voorwaarden, het terrein van Almata verlaten. De eerste verlofafspraken worden in overleg met de (pleeg)ouders gemaakt tijdens de toekomstplanbespreking, ongeveer zes weken na binnenkomst.

Bezoek

Bezoek is fijn en belangrijk voor de jongeren. U bent daarom van harte welkom, maar er zijn wel een paar regels. De gedragswetenschapper stelt vast wie op bezoek kan komen. Dat gebeurt in overleg met de jongere, de ouders, de (gezins)voogd en/of met de casemanager. Bezoekers moeten een geldig legitimatiebewijs laten zien bij de receptie. Ook jonge kinderen, zoals broertjes of zusjes, zijn onder begeleiding van een volwassene van harte welkom.

Als u niet tevreden bent over Almata

Ontevreden over hulp of behandeling

Almata streeft ernaar dat uw kind de best passende hulp krijgt. Toch kan het gebeuren dat u of uw kind niet tevreden zijn. Gaat u in dat geval in gesprek met de groepsleider of mentor, of degene over wie u niet tevreden bent. Bent u ontevreden over hoe dit verloopt? Neem dan contact op met de leidinggevende. Komt er ook dan geen oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. In uw brief schrijft u in ieder geval over wie de klacht gaat, het gedrag of de situatie waarover u klaagt en uw persoonlijke gegevens.

Klachtenondersteuning
Een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) kan u en/of uw kind helpen bij het opstellen van een klacht. U kunt bij het AKJ zelf informeren of een folder aanvragen bij het afdelingshoofd. Meer informatie www.akj.nl.

Klachtencommissie en klachtenregeling
Uw schriftelijke klacht met daarin uw persoonlijke gegevens richt u aan:

Klachtencommissie Almata
O.L. Vrouwe ter Duinenlaan 193
4641 RM Ossendrecht

De klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij Almata werken. Na het indienen van uw schriftelijke klacht wordt in een hoorzitting naar alle partijen geluisterd volgens het principe van hoor en wederhoor. Hoe Almata omgaat met schriftelijke klachten is vastgelegd in een klachtenregeling.