Via Icarus & Via Almata werken mee aan onderzoek naar hulpverlening aan loverboyslachtoffers

Meisjes die (mogelijk) slachtoffer van een loverboy zijn of dreigen te worden, leggen vaak een lang en moeilijk traject af om hun leven weer in eigen hand te krijgen. Ze hebben met verschillende hulpverleningsinstanties te maken, bijvoorbeeld voor psychische hulp, woonbegeleiding, of op school. Hoe effectief is al die hulp en hoe kan de onderlinge samenwerking verbeteren?

ZonMW honoreerde in december de aanvraag voor het driejarige onderzoek ‘Een goede toekomst: onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys.’ Aan het onderzoek doen verschillende organisaties mee, zoals Via Icarus & Via Almata, Sterk Huis (Tilburg) en Fier (Leeuwarden), naast de verschillende kennisinstituten zoals de Open Universiteit, Universiteit Leiden, Verwey-Jonker Instituut en Nederlands Jeugdinstituut.

Icarus en Almata  zijn een instelling voor JeugdzorgPlus en bieden opvang en behandeling aan slachtoffers van loverboys en slachtoffers van seksueel geweld en afhankelijkheidsrelaties in een gesloten setting. Vanuit Icarus voeren Celine Chaigneau en Dominique van Munster dit onderzoek uit. Dominique: ‘Als gedragswetenschapper in de gesloten jeugdhulp sta ik in nauw contact met de meisjes die (mogelijk) slachtoffer zijn (geweest) van een loverboy, hun ouders en andere professionals. Mijn praktijkervaring is van meerwaarde in het doen van onderzoek.’

Trajectbenadering
Hulpverlening voor meisjes die (mogelijk) slachtoffer zijn van loverboys komt vaak te laat of is onvoldoende. Goede behandeling en begeleiding is nodig om weer een normaal leven te leiden. Velen worden na behandeling opnieuw slachtoffer of lopen vast in het dagelijks leven. Middels een trajectbenadering willen we goed aansluiten bij de complexiteit van de problematiek, sensitiviteit bij instellingen vergroten, de samenwerking bevorderen en daarmee continuïteit van behandeling realiseren. Dat zou deze meisjes en jonge vrouwen weer perspectief op een ‘normaal’ leven kunnen bieden.

Behoefteonderzoek
Vanaf de start in april 2019 zal een behoefteonderzoek de factoren voor succes en falen in kaart brengen. In het behoefteonderzoek worden meisjes die (mogelijk) slachtoffer zijn geweest van een loverboy geïnterviewd middels een tijdlijn. Meisjes worden gevraagd op welk moment welke instanties betrokken zijn in het hulpverleningstraject, wat en wie hen heeft geholpen en gemotiveerd, en wat juist niet, wat waren triggers voor terugval, welke signalen waren er waarom worden deze (niet) herkend. Ook ouders, andere professionals en ervaringsdeskundigen worden betrokken.

Aansluitend op het behoefteonderzoek wordt er naar vier pilots nader onderzoek gedaan naar de trajectbenadering in zijn geheel. Per pilot wordt bij 9 deelnemers data verzameld om een eerste indicatie te krijgen van de effecten van een trajectbenadering. Dominique: ‘Icarus & Almata richten zich voornamelijk op de aansluiting van hulpverlening voor - en na gesloten jeugdhulp. De overgang van open naar gesloten en weer naar open is groot waardoor signalen gemist kunnen worden en een meisje opnieuw slachtoffer kan worden van een loverboy. Wat is nodig om de overgang tussen instellingen zo goed mogelijk te laten verlopen zodat er een goede informatieoverdracht is, zodat een meisje niet opnieuw haar verhaal hoeft te doen, zodat een meisje op haar tempo doorverwezen wordt en er efficiënte hulpverlening geboden wordt’.
Eind 2021 loopt het onderzoek af.