Privacy

Hoe gaan we om met privacy?

Via Jeugd is een behandelinstelling en valt daarmee onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wij mogen daarom alleen informatie met anderen delen als de ouder en/of jongere dat goed vindt. Is de jongere 12 t/m 15 jaar oud, dan moeten de jongere en de ouder hier samen toestemming voor geven. Is de jongere 16 jaar of ouder, dan beslist de jongere zelf.

Informatieverplichtingen van Via Jeugd

In een aantal gevallen mogen wij informatie verstrekken aan instanties en organisaties zonder toestemming van de ouder of jongere. Zo zijn we verplicht om:

  • informatie te delen met de gezinsvoogd van de jongere (als de jongere onder toezicht is gesteld);
  • in geval van een ernstig incident waarbij de jongere is betrokken, melding te doen bij de inspectie en bij de gemeente van herkomst;
  • (anonieme) informatie te delen met ministeries en gemeenten om te laten zien wat onze behandeling oplevert;
  • aanmelden van het kind bij de Verwijsindex zodat hulpverleners elkaar kunnen informeren en zo hun activiteiten op elkaar afstemmen;
  • verdenkingen of vermoedens van kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis.

Via Jeugd is alert op signalen en risico’s van (verdenking van) seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals loverboyproblematiek, kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer hiervan sprake is, besteden we hier intern of samen met externe organisaties aandacht aan.