Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteit

Bij kwaliteit gaat om het elke dag opnieuw zo goed mogelijk behandelen van en zorg aanbieden aan de jongeren. Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem borgt het voortdurend doorlopen van de verbetercyclus op alle niveaus in de organisatie. Het helpt ons om de zorg voor de aan ons toevertrouwde jongeren te verbeteren. Daartoe stellen we gezamenlijk vast wat we willen bereiken, hoe we dit willen doen en leggen dit vast in beschrijvingen. Tevens kijken we naar waar mogelijk risico’s kunnen ontstaan en kijken we hoe we daar pro-actief mee om kunnen gaan. Op deze manier proberen we incidenten te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.  Vervolgens meten en evalueren we periodiek (het effect) van ons handelen en vergelijken we de praktijk met wat we beschreven hebben en de verwachte resultaten. Deze vergelijking kan betekenen dat we het werkproces aan moeten passen of de beschreven werkwijze moeten wijzigen. Het gaat dus om een wisselwerking tussen de dagelijkse praktijk en wat we met elkaar hebben afgesproken en vastgelegd hebben in onze procesbeschrijvingen in het Kwaliteitshandboek.

Certificering

Via Jeugd heeft een ISO 9001:2015 certificaat, hetgeen betekent dat wij voldoen aan de daarvoor gestelde normeisen, toegepast op de zorg. Dit kwaliteitscertificaat geeft aan dat we als organisatie doen wat we zeggen en dat we doen wat we met elkaar in procedures en protocollen afgesproken hebben. Ook controleren en evalueren we zelf via interne audits of de processen efficiënt en effectief zijn en brengen zo nodig verbeteringen aan.

Er wordt jaarlijks getoetst of de kwaliteit nog aan de norm voldoet. Deze kwaliteitsnormen zijn vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van VWS, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Sanctietoepassing, de brancheorganisatie en verschillende landelijke cliëntorganisaties.

Wil je meer weten over het ISO 9001:2015 certificaat?
Bezoek dan de website:  https://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Managementsystemen/Kwaliteitsmanagement.htm

 

ANBI

Algemeen nut beogende instelling
Via Jeugd heeft de ANBI-status. Je mag daarom giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Via Jeugd als aftrekposten bij de inkomstenbelasting aangeven. Klik hier voor de voorwaarden en meer informatie kijk je hier 

Als je niet tevreden bent hulp of behandeling

Via Jeugd streeft ernaar dat uw kind de best passende hulp krijgt. Toch kan het gebeuren dat u of uw kind niet tevreden zijn. Gaat u in dat geval in gesprek met de groepsleider of mentor, of degene over wie u niet tevreden bent. Bent u ontevreden over hoe dit verloopt? Neem dan contact op met de leidinggevende. Komt er ook dan geen oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. In uw brief schrijft u in ieder geval over wie de klacht gaat, het gedrag of de situatie waarover u klaagt en uw persoonlijke gegevens.

Klachtenondersteuning
Een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) kan u en/of uw kind helpen bij het opstellen van een klacht. U kunt bij het AKJ zelf informeren of een folder aanvragen bij het afdelingshoofd. Meer informatie www.akj.nl.

Klachtencommissie en klachtenregeling Icarus:
Icarus heeft een klachtencommissie. Uw schriftelijke klacht met daarin uw persoonlijke gegevens richt u aan:
Klachtencommissie Via Icarus
Pater Kustersweg 8
6267 NL Cadier en Keer

De klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij Icarus werken.  Klik hier voor de klachtenregeling. Voordat de klachtencommissie een klacht behandelt als een formele klacht, zal de bemiddelaar van de klachtencommissie eerst proberen te bemiddelen. Na het indienen van een schriftelijke klacht neemt de secretaris van de klachtencommissie persoonlijk contact met u op en informeert u over de vervolgstappen. Na het indienen van uw schriftelijke klacht wordt in een hoorzitting naar alle partijen geluisterd volgens het principe van hoor en wederhoor. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) kan u helpen bij het opstellen van uw klacht. U kunt bij het AKJ zelf informeren of een folder aanvragen bij de leidinggevende van de behandelgroep waarin uw kind verblijft.

 

Kiik hier voor  Klachtenprocedure scholing en deskundigheidsbevordering Via Jeugd

 

Wil je meer weten?
Of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder!

De weg naar structuur
en veiligheid