Via Icarus

Algemene informatie
JeugdzorgPlus

Via Jeugd is een instelling voor JeugdzorgPlus. Dit is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongens en meisjes die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Via Jeugd is een JeugdzorgPlus-instelling in Cadier en Keer in Zuid-Limburg. In de verschillende behandelgroepen is plaats voor ongeveer 60 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. De jongeren volgen verschillende vormen van behandeling, die meestal plaatsvindt in de leefgroep. In de ene groep ligt de nadruk meer op het individueel aanbieden van activiteiten, in de andere meer op (outdoor) groepsactiviteiten. Bij elke jongere bekijken we zorgvuldig welke behandelgroep en behandeling het beste aansluit. Naast het wonen en werken in de leefgroep en onderwijs op school, is soms ook therapie, training of ondersteuning met medicatie nodig.

Adresgegevens

Pater Kustersweg 8
6267 NL Cadier en Keer
043 - 4077150
info@viajeugd.nl

Feiten & cijfers over Via Icarus

  • Gevestigd in Cadier en Keer

  • Aantal behandelplaatsen: 55

  • Leeftijd:
    12-18 jaar

Behandeling en leefklimaat

Plaatsing

Jongeren kunnen alleen bij Icarus worden geplaatst met een machtiging gesloten plaatsing van de kinderrechter.

Behandelvisie

In onze behandelvisie staat centraal dat we jongeren een nieuw toekomstperspectief willen bieden. Dat doen we door een langdurig traject, waarin we ook jongeren binnen de behandelgroep handreikingen geven om weer grip op hun leven te krijgen. Ze worden gemotiveerd voor de behandeling en ze krijgen ruimte om het gedrag te vertonen dat bij hun leeftijd hoort. Daarbij sluiten we aan bij hun eigen denkstijl, maar ook bij hun problemen. Het gezin, de omgeving en de ketenpartners zijn nauw betrokken bij de behandeling.

WINGS

WINGS is een afkorting voor WINst door Geweldloos verzet en het Sociale competentiemodel. Dit sluit naadloos aan bij Via Icarus. Het gaat erom of de vleugels genoeg kracht kunnen ontwikkelen om de tocht op een goede manier te vervolgen. De naam van de vernieuwde methodiek is in nauw overleg met de Cliëntenraad van Via Icarus gekozen.

De laatste jaren worden steeds meer jonge pubers met complexe problematiek bij Icarusgeplaatst. Vaak gaat het om jongeren die kampen met ernstige gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische klachten. De meesten van hen zijn opgegroeid in een situatie waarin ze al op jonge leeftijd traumatische ervaringen hebben opgedaan, waardoor er problemen zijn ontstaan met de hechting. Om met onze expertise beter aan te kunnen sluiten bij deze problemen, hebben we de methodiek WINGS ontwikkeld. Het accent van de behandeling ligt nog meer dan voorheen op de specifieke behoeften van zowel de jongere als het gezin. Bij Via Icarus gaan we aan de hand van deze methodiek, samen met het gezin (netwerk) en de jongeren, op pad om te kijken op welke gebieden we de beste hulp kunnen bieden. Zo kan de doorstroming naar thuis wonen of een nieuwe, begeleide woonplek zo goed mogelijk verlopen. Daarbij zijn hechting, zelfregulatie en competenties belangrijk. Hierbij gaan we altijd uit van wat er wél mogelijk is, in plaats van de onmogelijkheden van de jongere.

Ouder/netwerkparticipatie

Hoe moeilijk de relatie van jongeren met hun ouders ook is en hoe lang ze ook uit huis geplaatst zijn, jongeren blijven bijna altijd loyaal aan hun ouders. Ze hebben een relatie die nooit kan worden verbroken. Daarom hecht Via Icarus veel belang aan het betrekken van ouders of het gezin bij de behandeling. Het gezin vervult immers vaak een belangrijke rol bij het ontstaan of in stand houden van de problemen van de opgenomen jongere. Omdat elke jongere ook een (gezins)voogd/casemanager heeft, worden ook deze personen vanaf de start van de behandeling betrokken.

Onderwijs

Via Jeugd helpt jongeren bij hun ontwikkeling richting de toekomst. Een goede opleiding is daarbij onmisbaar. Daarom heeft onderwijs een prominente plek in onze trajecten. Bij Via Icarus werken we daarbij samen met SO/VSO St. Jozef, een school voor speciaal onderwijs. Onder de noemer IZEO (Integraal Zorg en Onderwijs) krijgen jongeren een dagprogramma waarin onderwijs en behandeling in elkaar overlopen. Het één kan immers niet zonder het ander.

Verlof

Jongeren mogen, voor een bepaalde tijd en onder voorwaarden, het terrein van Via Icarus verlaten. De eerste verlofafspraken worden in overleg met de (pleeg)ouders gemaakt tijdens de perspectiefplanbespreking.

Bezoek

Bezoek is fijn en belangrijk voor de jongeren. Je bent daarom van harte welkom. Je kunt zelf een bezoekafspraak maken met een jeugdzorgwerker van de groep waar de jongere verblijft. Het bezoek vindt plaats op de behandelgroep.

Als je iets wilt meebrengen naar het bezoek en je weet niet zeker of dit is toegestaan, dan vragen wij je hierover met de groepsleiding te overleggen.

 

Leefklimaat

Een positieve sfeer in de groepen is belangrijk. Jongeren moeten zich er veilig voelen en kansen krijgen om te groeien. Elke groep heeft een gezamenlijke huiskamer en keuken en de jongeren hebben allemaal een eigen slaapkamer. Een dag op een behandelgroep verloopt van opstaan tot naar bed gaan volgens een vaste structuur. Naast school zijn er (sportieve) activiteiten, therapie of training. Ook is er tijd om huiswerk te maken, spelletjes te doen, televisie te kijken of bellen met familie.

Behandeling

Elke jongere die bij Icarus binnenkomt, krijgt een mentor toegewezen. Deze groepsleider is het eerste aanspreekpunt voor de jongere en bespreekt hoe de jongere het verblijf ervaart, wat er goed gaat en hoe de contacten met de betrokken personen buiten Icarus verlopen.

Ongeveer zes weken na aankomst van de jongere overleggen de medewerkers van Via Icarus, samen met de (pleeg)ouders, de jongere, de (gezins)voogd of casemanager en de leerkrachten wat we met elkaar willen bereiken. Deze doelen worden opgeschreven in het perspectiefplan, waaraan de jongere tijdens zijn of haar verblijf bij Icarus werkt.

Als u niet tevreden bent over Icarus

Ontevreden over hulp of behandeling

Icarus streeft ernaar dat uw kind de best passende hulp krijgt. Toch kan het gebeuren dat u of uw kind niet tevreden is. In dat geval kunt u in gesprek gaan met de groepsleider of mentor, met de directie, of met degene over wie u niet tevreden bent. Bent u ontevreden over hoe dit verloopt? Neem dan contact op met de manager van de behandelgroep. Komt er dan ook geen oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. In uw brief schrijft u in ieder geval over wie de klacht gaat, het gedrag of de situatie waarover u klaagt en uw persoonlijke gegevens.

Klachtencommissie en klachtenregeling

Icarus heeft een klachtencommissie. Uw schriftelijke klacht met daarin uw persoonlijke gegevens richt u aan:
Klachtencommissie Via Icarus
Pater Kustersweg 8
6267 NL Cadier en Keer

De klachtencommissie bestaat ui mensen die niet bij Icarus werken. Voordat de klachtencommissie een klacht behandelt als een formele klacht, zal de bemiddelaar van de klachtencommissie eerst proberen te bemiddelen.

Na het indienen van een schriftelijke klacht neemt de secretaris van de klachtencommissie persoonlijk contact met u op en informeert u over de vervolgstappen. Na het indienen van uw schriftelijke klacht wordt in een hoorzitting naar alle partijen geluisterd volgens het principe van hoor en wederhoor.

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) kan u helpen bij het opstellen van uw klacht. U kunt bij het AKJ zelf informeren of een folder aanvragen bij de leidinggevende van de behandelgroep waarin uw kind verblijft.

De weg naar structuur
en veiligheid