YOUTURN

Tijdens hun leerproces met YOUTURN worden de jongeren ondersteund door pedagogisch medewerkers, docenten, gedragswetenschappers en andere professionals. YOUTURN omvat ook nazorg, intensieve samenwerking met andere instellingen, een duidelijk gefaseerde indeling van de behandeling, sterke stimulering van een positieve groepscultuur en actieve betrokkenheid van de ouders bij de behandeling. Jongeren worden sterk gestimuleerd om aan hun problemen te werken met een gerichte gedragsaanpak die is gebaseerd op een helder perspectiefplan.

YOUTURN is erop gericht jongeren te helpen om:

  • vaardigheden te leren om taken te vervullen die zij in het dagelijks leven tegenkomen;
  • duidelijk te maken welke vaardigheden bij welke ontwikkelingstaken horen;
  • moreel besef en verantwoordelijk gedrag te ontwikkelen;
  • cognitieve vertekeningen te herkennen;
  • elkaar hierbij te helpen door positieve beïnvloeding;
  • ontvankelijk te worden voor specifieke interventies gericht op probleemgedrag.

Therapie en trainingen

Soms heeft de jongere naast zijn behandeling ook therapie of training nodig, zoals sociale vaardigheidstraining, agressieregulatietraining of muziektherapie. Via Het Keerpunt beschikt over zowel interne als externe mogelijkheden. Therapie en trainingen worden gegeven door onze gedragswetenschappers, trajectbegeleiders, speciaal getrainde groepsleiders, interventiemedewerkers en de kinder- en jeugdpsychiater. Ook werken we structureel samen met externe organisaties.